Kobe Bryant


1996 Upper Deck
Kobe Bryant #R10
530
+194.61%
$98.99
1996 Topps Chrome
Kobe Bryant #138
743
+14.65%
$4,000.00
1996 Stadium Club
Kobe Bryant #R12
297
-16.67%
$500.00
1996 Topps
Kobe Bryant #138
2,583
+32.52%
$652.00
1996 UD3
Kobe Bryant #19
618
+88.97%
$135.00
1996 E-X2000
Kobe Bryant #30
780
+9.09%
$1,500.00
1996 Metal
Kobe Bryant #181
182
+58.55%
$120.50
1996 Topps
Kobe Bryant #138
3,806
-2.97%
$1,225.00
1997 Topps Chrome
Kobe Bryant #171
840
+98.05%
$152.50
1996 Topps
Kobe Bryant #138
916
-1.35%
$109.99
1996 Metal
Kobe Bryant #181
256
-5.55%
$51.00
1996 Fleer
Kobe Bryant #203
1,759
+29.80%
$95.91
1996 Metal
Kobe Bryant #137
903
+46.52%
$172.16
1996 Ultra
Kobe Bryant #3
312
+21.35%
$91.00
1996 Metal
Kobe Bryant #181
885
+32.59%
$358.00
1996 Skybox Premium
Kobe Bryant #55
877
-11.25%
$71.00
1996 Fleer
Kobe Bryant #203
1,363
-8.93%
$51.00
2014 Prizm
Kobe Bryant #8
187
+12.06%
$176.50
2005 Topps Chrome
Kobe Bryant #40
165
+21.72%
$55.99
1996 Flair Showcase
Kobe Bryant #31
N/A
-31.37%
$74.40